เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเวลาโลก

การศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ บนโลก ทั้งลักษณะทางด้านกายภาพของโลกและด้านสังคมของมนุษย์ มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผ่นที่ รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม เนื่องจากมีข้อมูลการสำรวจ การศึกษาพื้นที่ต่าง ๆ ไว้อย่างละเอียด โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่นั้น ๆ ก็สามารถเรียนรู้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากเครื่องมือดังกล่าวได้ ส่วนการศึกษาเวลาของโลกจำทำให้เข้าใจความแตกต่างของเวลา และสามารถเปรียบเทียบวันและเวลาในบริเวณต่าง ๆ ของโลกได้